نام اختصاری آزمایش
ACP-T

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

فسفوريک منواستر، فسفوهيدرولاز ، اسيد فسفاتاز پروستات ، اسيد فسفاتاز استخواني ، ACP

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

جداسازي و انتقال سريع، فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

۵ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي، از استفاده چند روزه از سفوتاکسيم جلوگيري شده . از پروستات و معاينه معقد ٢ روز قبل جلوگيري شود. دو روز قبل از نمونه گيري massage و rectal استفاده نشود.

تفسیر بالینی
در حال حاضر سطح سرمي آنتي ژن اختصاصي پروستات جايگزين اسيد فسفاتاز و بيماريابي ، مرحله بندي و پيگيري بدخيمي هاي پروستات شده است. PSA از اسيد فسفاتاز حساس تر و اختصاصي تر است. بعد از درمان جراحي سرطان پروستات ACP سريع تر از PSA افت کرده و بعد از برداشتن کامل تومور بايد غير قابل اندازه گيري باشد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Men : Up to 6.6
Women : Up to 6.5
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٤٥

تعرفه بخش خصوصی
١٩٤٢٧٠