نام اختصاری آزمایش
ADA Serum/Fluid

روش اندازه گیری

Enzymatic

نام های دیگر

Adenosine Deaminase

نوع نمونه

سرم ، پلاسماEDTA، مايع نخاع ، مايعات بدن

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
ADA، توزیع بافتی وسیعی داشته و حداقل بصورت سه ایزوفرم وجود دارد(ADA٢,ADA١+cp,ADA١ ).به نظر می‌رسد ADA در تکثیر و تمایز لنفوسیتها در پاسخ ایمنی نقش داشته باشد.از فعایت بالای ADA مایعات بدن به عنوان نشانگر غیر مستقیمی برای تشخیص مننژیت سلی(CSF)، پلورال افیوژن سلی،پریکاردیت سلی و پریتونیت سلی استفاده می‌شود. مقادیر ADA در موارد سل بیشتر از کارسینوماتوز است.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

CSF : 0-9
Other fluids : 0-30
احتیاط ها
موارد متعددی از منفی کاذب سطوح ADAمایع پلور گزارش شده است.بنابراین بررسی ADA مایع پلور برای تشخیص و تصمیم گیری درمانی ناکافی به نظر می‌رسد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، ٧ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٦٣٠

تعرفه بخش خصوصی
١٠٣٤٦٠٠