نام اختصاری آزمایش
Aldolase

روش اندازه گیری

آنزیماتیک

نام های دیگر

ALD، فروکتز بی فسفات آلدولاز

نوع نمونه

سرم، پلاسمای هپارینه

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

سریع جداسازی بشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خواصي اشاره نشده

تفسیر بالینی
در تشخيص بيماريهاي عضلاني “سندرم duchenne”وپولي ميوزيت کاربرد دارد.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Up to 7.6
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٧٥

تعرفه بخش خصوصی
٤١٥٦٠٠