نام اختصاری آزمایش
RNP

روش اندازه گیری

نام های دیگر

Anti-sn RNP/Anti U١ RNP/Anti-U١ sn RNP/nRNP/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي/آ«تي بادي هاي ريبو نوکلئو پروتئين/آنتي بادي هاي RNP

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
اتوآنتي بادي هاي عليه تشخيص MCTDاز لوپوس و ساير بيماري هاي روماتيسمي

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Negative <10 Positive >=10
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
١٢٦٣١٥٠