راهنمای بیماران

برای اخذ نتیجه درست برای برخی از آزمایشات، لازم است شرایطی رعایت بشود تا نتیجه بدست آمده دقیق تر باشد. این شرایط برای تست های مختلف، متفاوت است. در ادامه، برخی از این شرایط را برای شما آماده کرده ایم:   آماده سازي بيمار جهت انجام آزمون پرول…