نام اختصاری آزمایش
D – Dimer

روش اندازه گیری

ايمونوتوربيدومتري

نام های دیگر

FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown

نوع نمونه

پلاسماي سيتراته ، پلاسماي هپارينه

حجم نمونه

٢ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

سانتريفوژ در ١٥٠٠ دور در ١٥ دقيقه ، جلوگيري از تکرار

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

سيکل فريز دفريز

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ ساعت

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
فيبرينوليز با واسطه پلاسمين صورت مي گيرد که لخته هاي فيبرين را به D-Dimer و محصولات تخريب فيبرين (FDP) تجزيه مي کند. D-Dimer يا FDP بخشي از از پانل هاي تست هاي درخواستي خواهند شد. از سطوح اين تست براي ارزيابي خطر عود ترومبوآمبولي وريدي استفاده مي شود.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Up to 443
احتیاط ها
هرگاه که سيستم هاي انعقاد و فيزينوليتيک فعال باشند ، D-dimeres و FDP مي توانند افزايش يابند.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
٤٠١٨٠٠