نام اختصاری آزمایش
DHEA-S

روش اندازه گیری

CMA/CL/ECL

نام های دیگر

DHEA – S ، DHEA

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

داروهاي neomycin ، spironol ، actone قبل از نمونه گيري مصرف نشوند

تفسیر بالینی
پرکارکردي آدرنال/٢-virilization in girls/نارسايي آدرنال/reversing certain effects of aginig/

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 7 روز

24.6 – 302.8

بازه سنی : از 8 روز تا 30 روز

8.5 – 317.3

بازه سنی : از 31 روز تا 12 ماه

31.6 – 214.1

بازه سنی : از 13 ماه تا 4 سال

32.7 – 276

بازه سنی : از 5 سال تا 10 سال

24.4 – 209.7

بازه سنی : از 11 سال تا 14 سال

16.6 – 242.7

بازه سنی : از 15 سال تا 19 سال

45.1 – 385

بازه سنی : از 20 سال تا 24 سال

238.4 – 539.3

بازه سنی : از 25 سال تا 34 سال

167.9 – 591.9

بازه سنی : از 35 سال تا 44 سال

139.7 – 484.4

بازه سنی : از 45 سال تا 54 سال

136.2 – 447.6

بازه سنی : از 55 سال تا 64 سال

48.6 – 361.8

بازه سنی : از 65 سال تا 150 سال

228.5 – 283.6
بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 7 روز

24.6 – 302.8

بازه سنی : از 8 روز تا 30 روز

8.5 – 317.3

بازه سنی : از 31 روز تا 12 ماه

31.6 – 214.1

بازه سنی : از 13 ماه تا 4 سال

32.7 – 276

بازه سنی : از 5 سال تا 10 سال

24.4 – 209.7

بازه سنی : از 11 سال تا 14 سال

8.6 – 169.8

بازه سنی : از 15 سال تا 19 سال

61.2 – 493.6

بازه سنی : از 20 سال تا 24 سال

134.2 – 407.4

بازه سنی : از 25 سال تا 34 سال

95.8 – 511.7

بازه سنی : از 35 سال تا 44 سال

74.8 – 410.2

بازه سنی : از 45 سال تا 54 سال

56.2 – 282.9

بازه سنی : از 55 سال تا 64 سال

29.7 – 182.2

بازه سنی : از 65 سال تا 150 سال

33.6 – 78.9
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٦٥

تعرفه بخش خصوصی
٦٨٨٤٦٠