نام اختصاری آزمایش
DHEA-S

روش اندازه گیری

CMA/CL/ECL

نام های دیگر

DHEA – S ، DHEA

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

داروهاي neomycin ، spironol ، actone قبل از نمونه گيري مصرف نشوند

تفسیر بالینی
پرکارکردي آدرنال/٢-virilization in girls/نارسايي آدرنال/reversing certain effects of aginig/

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۷ روز

۲۴٫۶ – ۳۰۲٫۸

بازه سنی : از ۸ روز تا ۳۰ روز

۸٫۵ – ۳۱۷٫۳

بازه سنی : از ۳۱ روز تا ۱۲ ماه

۳۱٫۶ – ۲۱۴٫۱

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۴ سال

۳۲٫۷ – ۲۷۶

بازه سنی : از ۵ سال تا ۱۰ سال

۲۴٫۴ – ۲۰۹٫۷

بازه سنی : از ۱۱ سال تا ۱۴ سال

۱۶٫۶ – ۲۴۲٫۷

بازه سنی : از ۱۵ سال تا ۱۹ سال

۴۵٫۱ – ۳۸۵

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۲۴ سال

۲۳۸٫۴ – ۵۳۹٫۳

بازه سنی : از ۲۵ سال تا ۳۴ سال

۱۶۷٫۹ – ۵۹۱٫۹

بازه سنی : از ۳۵ سال تا ۴۴ سال

۱۳۹٫۷ – ۴۸۴٫۴

بازه سنی : از ۴۵ سال تا ۵۴ سال

۱۳۶٫۲ – ۴۴۷٫۶

بازه سنی : از ۵۵ سال تا ۶۴ سال

۴۸٫۶ – ۳۶۱٫۸

بازه سنی : از ۶۵ سال تا ۱۵۰ سال

۲۲۸٫۵ – ۲۸۳٫۶
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۷ روز

۲۴٫۶ – ۳۰۲٫۸

بازه سنی : از ۸ روز تا ۳۰ روز

۸٫۵ – ۳۱۷٫۳

بازه سنی : از ۳۱ روز تا ۱۲ ماه

۳۱٫۶ – ۲۱۴٫۱

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۴ سال

۳۲٫۷ – ۲۷۶

بازه سنی : از ۵ سال تا ۱۰ سال

۲۴٫۴ – ۲۰۹٫۷

بازه سنی : از ۱۱ سال تا ۱۴ سال

۸٫۶ – ۱۶۹٫۸

بازه سنی : از ۱۵ سال تا ۱۹ سال

۶۱٫۲ – ۴۹۳٫۶

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۲۴ سال

۱۳۴٫۲ – ۴۰۷٫۴

بازه سنی : از ۲۵ سال تا ۳۴ سال

۹۵٫۸ – ۵۱۱٫۷

بازه سنی : از ۳۵ سال تا ۴۴ سال

۷۴٫۸ – ۴۱۰٫۲

بازه سنی : از ۴۵ سال تا ۵۴ سال

۵۶٫۲ – ۲۸۲٫۹

بازه سنی : از ۵۵ سال تا ۶۴ سال

۲۹٫۷ – ۱۸۲٫۲

بازه سنی : از ۶۵ سال تا ۱۵۰ سال

۳۳٫۶ – ۷۸٫۹
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٦٥

تعرفه بخش خصوصی
٦٨٨٤٦٠