نام اختصاری آزمایش
Diphteria Ab (IgG)

روش اندازه گیری

الایزا

نام های دیگر

Diphteria-G

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
تعيين آنتي بادي توليد شده توسط واکسن

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Uncertain protection : 0.01 – 0.099
Immunisation pretection present : > = 0.1
Long – term immunisation protection : > 1.0
احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
هر دو هفته یکبار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٣٥٢٠

تعرفه بخش خصوصی
١٠١٧٢٤٠