نام اختصاری آزمایش

EBV-M

روش اندازه گیری

CLIA

نام های دیگر

(IgM) EBV

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA ، پلاسماي سيتراته ، مايعات بدن ، CSF

حجم نمونه

سرم:١ميلي ليتر/ساير:٢ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/ساير:١ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
اين بيماري ها عبارتند از لوکوپلاکي مويي در زبان، کارسينوم نازوفارنکس، هيپرپلازي پلي کلونال لنفاوي، لنفوم به دنبال پيوند سلول بنيادي يا ارگان هاي توپر و ساير ماهيت هاي نئوپلاستيک. تشخيص عفونت EBV ،ارزيابي منوکلئوز هتروفيل منفي، ساير بيماري هاي لنفوپروليفراتيو، لنفوم ها از جمله لنفوم بورکيت و بيماري لنفوپروليفراتيو.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

< 20 : Negative
۲۰-۴۰ : Borderline
>= 40 : Positive
احتیاط ها

اين تست براي سندروم خستگي مزمن فاقد حساسيت و ويژگي هستند چرا که EBV بيشتر از ٩٠% افراد را آلوده مي کند و براي تمام عمر باقي مي ماند .

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CLIA

کد ملی آزمایش
٨٠٣١٢١

تعرفه بخش خصوصی
٨٩١٩٧٠