نام اختصاری آزمایش

EBV PCR

روش اندازه گیری

PCR

نام های دیگر

نوع نمونه

CSF ، سرم ، خون EDTA ، بافت ، پلاسماي EDTA ، بزاق ، مايعات بدن ، مغز استخوان

حجم نمونه

بافت : ١٠Mg ، ساير : ٢ML

کمترین حجم نمونه

بافت : ٥Mg ، ساير : ١ML

نیازهای همراه نمونه

نوع نمونه مشخص شود

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

خون تام : ٨ ساعت / ساير : ٢٤ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

خون تام : ٣ روز / ساير : ٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

بافت : ١ سال / ساير : ١ سال

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
عفونت هاي مونولکئوئيد

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱۰ الی ۱۴  روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار
PCR

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
٧٤١٩٠٠٠