نام اختصاری آزمایش

ESR

روش اندازه گیری

Automation

نام های دیگر

Erythrocyte Sedimentation Rate

نوع نمونه

خون تام EDTA

حجم نمونه

٤ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، لخته

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

٤ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

١٢ ساعت

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
هدف از انجام اين آزمايش اندازه گيري سرعت رسوب گلبول هاي قرمز خون است. ESR شاخصي است براي ارزيابي غير مستقيم وجود التهاب در بدن و همچنين تخمين درجه و شدت التهاب.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

< 10
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CLIA

کد ملی آزمایش
٨٠٣١٢١

تعرفه بخش خصوصی
٨٩١٩٧٠