نام اختصاری آزمایش

Factor X

روش اندازه گیری

نام های دیگر

نوع نمونه

پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی