نام اختصاری آزمایش

Fascio. Ab

روش اندازه گیری

الایزا

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٢ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
فاکتور ٥ و پروترومبين فاکتورهاي انعقادي خون هستند اين دو پروتئين در کبد ساخته مي شوند و در تشکيل لخته خون نقش حياتي دارند.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Negative
احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱۰ تا ۱۴ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٣٠٩٥

تعرفه بخش خصوصی
٨٩١٩٧٠