نام اختصاری آزمایش
FBS

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا

تفسیر بالینی
گلوکز يا FBS تست مقدماتي براي ارزيابي خطر ديابت و در تشخيص ديابت و مونيتورينگ درمان آن است. بالا بودن FBS يکي از اجزاي سندروم متابوليک است.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 1 روز

40 – 40

بازه سنی : از 2 روز تا 28 روز

30 – 60

بازه سنی : از 29 روز تا 60 روز

50 – 80

بازه سنی : از 61 روز تا 15 سال

60 – 100

بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال

70 – 100
احتیاط ها

هيپوگليسمي غير واقعي به علت لوکوسيتوز ، هموليز ، گليکوليز در نمونه هاي مانده يا خيلي گرم شده و تاخير در جدا کردن سرم يا پلاسما از گلبول هاي قرمز ايجاد مي شود.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٤٠٠

تعرفه بخش خصوصی
١٢٧٨٦٠