نام اختصاری آزمایش

Fibrinogen

روش اندازه گیری

آگلوتيناسيون

نام های دیگر

فاکتورI

نوع نمونه

پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

۲ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

۱ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

نياز به عدد هماتوکريت مي باشد(ارسالي)

راهنمای جمع آوری نمونه

سريع جداسازي شود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

۱ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۱ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

استروژن ها و ocp ممکن است سبب افزايش فيبرينوزن شوند.در حالي که استروئيد هاي آنابوليک آندروژن ها آسپارژيناز فنوباربيتال استرپتوکيناز اورو کيناز و اسيدوالپرويک مي توانند سطح فيبرينوژن راکاهش دهند.

تفسیر بالینی
فيبرينوژن توسط ترومبين به لخته فيبرين تبديل مي گردد. سطوح فيبرينوژن کمتر از ١٠٠mg/dl مي تواند همراه با خونريزي باشد. يکي از چندين تست در پانال DIC ارزيابي PT?ا PTT طولاني و ارزيابي بيماران با يک سابقه خونريزي بدون توجيه..

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱۵۰ – ۴۰۰
احتیاط ها

غلظت هاي هپارين بيشتر از ٠.٦units/ml مي تواند در روش clauss به صورت کاذب سبب نتايج پايين شود.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
Coaglulation

کد ملی آزمایش
٨٠٢٢٢٥

تعرفه بخش خصوصی
٣٠٤٠٩٠