نام اختصاری آزمایش

شامل انواع  CD مارکرهای فلوسایتومتری

روش اندازه گیری

Flow Cytometry

نام های دیگر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه

٤ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

نام و نام خانوادگی، کپی نسخه و جواب CBC

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

٢ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٢ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی