نام اختصاری آزمایش
Fluid Analysis

روش اندازه گیری

Microscopic

نام های دیگر

Fluid Analysis

نوع نمونه

مايعات بدن

حجم نمونه

٢ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

ارسال سریع

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

کمتر از سک ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
بررسی مایعات بدن

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۲ تا ۴ روز کاری

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٤٤٢٠

تعرفه بخش خصوصی
٣١٣٧٩٠