نام اختصاری آزمایش

FMF

روش اندازه گیری

Genetics

نام های دیگر

Familial Mediterranean Fever

نوع نمونه

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، يخ زده ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٢١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨١٠٢٠٠

تعرفه بخش خصوصی
٧٣٣٤٥٠٠٠