نام اختصاری آزمایش

Food Allergens

روش اندازه گیری

Immunochromatography

نام های دیگر

تست حساسیت غذایی

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

تکمیل فرم مربوطه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بيمار، پرکردن فرم مربوطه

معیار رد نمونه

هموليز – ليپميک – ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
تعیین میزان حساسیت به ۱۵ ماده غذایی متداول

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
چهارشنبه (یک هفته در میان)

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٣٦٨٦

تعرفه بخش خصوصی
١٢٧٠٧٠٠٠