نام اختصاری آزمایش
F.PSA

روش اندازه گیری

ECL

نام های دیگر

F.PSA/Free PSA

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

١ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه ناشتا ترجيح داده مي شود.در صورت استفاده از RIA بيمار نبايد مواجهه اخير با راديو اکتيو داشته باشد.

تفسیر بالینی
TOTAL PSA/FREE PSA يک تست غربالگري براي طبقه بندي مرداني است که يافته هاي آزمايشگاهي يا باليني دو پهلو و مبهم داشته و ممکن است از بيوبسي پروستات سود ببرند.اين گروه شامل کساني مي شود افزايش خفيف در PSA توتال داشته يا اندازه پروستات در سونوگرافي بزرگ شده است.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

Up to 2.0
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CLIA

کد ملی آزمایش
٨٠١٨٢٥

تعرفه بخش خصوصی
٩٧٦٠٩٠