نام اختصاری آزمایش
FT3

روش اندازه گیری

CMA-ECL

نام های دیگر

Free T٣

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

جلوگيري از داروهايي که تداخل ايجاد مي کند مانند Salicylates.

تفسیر بالینی
کمتر از ٠.٥% کل T٣ بدن به صورت Freeدر جريان خون وجود دارد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز

1.7 – 6.5

بازه سنی : از 7 روز تا 3 ماه

1.9 – 6.1

بازه سنی : از 4 ماه تا 12 ماه

2.1 – 5.9

بازه سنی : از 13 ماه تا 6 سال

2.4 – 5.5

بازه سنی : از 7 سال تا 11 سال

2.5 – 5.2

بازه سنی : از 12 سال تا 20 سال

2 – 4.9

بازه سنی : از 21 سال تا 150 سال

1.58 – 3.91
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٢٠

تعرفه بخش خصوصی
٥٣٥٩١٠