نام اختصاری آزمایش
FT3

روش اندازه گیری

CMA-ECL

نام های دیگر

Free T٣

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

جلوگيري از داروهايي که تداخل ايجاد مي کند مانند Salicylates.

تفسیر بالینی
کمتر از ٠.٥% کل T٣ بدن به صورت Freeدر جريان خون وجود دارد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۶ روز

۱٫۷ – ۶٫۵

بازه سنی : از ۷ روز تا ۳ ماه

۱٫۹ – ۶٫۱

بازه سنی : از ۴ ماه تا ۱۲ ماه

۲٫۱ – ۵٫۹

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۶ سال

۲٫۴ – ۵٫۵

بازه سنی : از ۷ سال تا ۱۱ سال

۲٫۵ – ۵٫۲

بازه سنی : از ۱۲ سال تا ۲۰ سال

۲ – ۴٫۹

بازه سنی : از ۲۱ سال تا ۱۵۰ سال

۱٫۵۸ – ۳٫۹۱
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٢٠

تعرفه بخش خصوصی
٥٣٥٩١٠