نام اختصاری آزمایش
FT4

روش اندازه گیری

ECL

نام های دیگر

Free T4

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

جلوگيري از داروهايي که تداخل ايجاد مي کند مانند Salicylates.

تفسیر بالینی
کمتر از ٠.٥% کل T٤ بدن به صورت Freeدر جريان خون وجود دارد

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز

0.9 – 2.5

بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه

0.9 – 2.2

بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه

0.9 – 2

بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال

1 – 1.8

بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال

1 – 1.7

بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال

1 – 1.6

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

0.9 – 1.7
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٢٥

تعرفه بخش خصوصی
٥٣٥٩١٠