نام اختصاری آزمایش
FT4

روش اندازه گیری

ECL

نام های دیگر

Free T4

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

جلوگيري از داروهايي که تداخل ايجاد مي کند مانند Salicylates.

تفسیر بالینی
کمتر از ٠.٥% کل T٤ بدن به صورت Freeدر جريان خون وجود دارد

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۵ روز

۰٫۹ – ۲٫۵

بازه سنی : از ۶ روز تا ۲ ماه

۰٫۹ – ۲٫۲

بازه سنی : از ۳ ماه تا ۱۱ ماه

۰٫۹ – ۲

بازه سنی : از ۱۲ ماه تا ۵ سال

۱ – ۱٫۸

بازه سنی : از ۶ سال تا ۱۰ سال

۱ – ۱٫۷

بازه سنی : از ۱۱ سال تا ۱۹ سال

۱ – ۱٫۶

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۱۵۰ سال

۰٫۹ – ۱٫۷
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٢٥

تعرفه بخش خصوصی
٥٣٥٩١٠