نام اختصاری آزمایش

FSH

روش اندازه گیری

CL

نام های دیگر

فولي تروپين ، FSH/Follicle Stimulating Hormon

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

سرم:١ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

در صورت استفاده از روش RIA بيمار نبايد اخريا در معرض ايزوتوپ راديو اکتيو قرار گرفته باشد.

تفسیر بالینی
FSH و LH هورمون هاي گنادوتروپيک گليکوپروتئيني هستند که توسط هيپوفيز توليد مي شوند. زيرا واحد هاي آلفا LH،FSH، TSH و Hcg يکي بوده و ويژگي آنها به زير واحد بتا بر مي گردد. افزايش LH و FSH در هيپوگناديسماوليه، آنورکيا، نارسايي گنادي، سندرم کلاين فلتر، الکليسم و اختگي ديده مي شود.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۰٫۹۵ – ۱۱٫۹۵
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Follicular phase : 3.0 – 8.1
Mid-cycle peak : 2.5 – 16.7
Luteal phase : 1.4 – 5.5
Post menopausal : 26.7 – 133.
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CL

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٤٠

تعرفه بخش خصوصی
٥٦٠٦٠٠