نام اختصاری آزمایش
Fe

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

Iron , Fe

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بهتر است حدود 6 ساعت قبل از خوگیری رعایت شود و خونگیری قبل از ساعت 10 صبح انجام شود. تا 3 روز قبل از خونگیری آهن مصرف نشود

تفسیر بالینی
تشخيص افتراقي کم خوني به خصوص همرا با هيپوکرومي ويا MCV پايين/درصد اشباع جهت تخمين ذخاير آهن وکم خوني فقر آهن مفيدتر از آهن سرم است/ارزيابي تالاسمي وکم خوني سيدروپلاستيک/ارزيابي هموکروماتوز-ارزيابي مسموميت و overloadآهن در بيماران دياليزي يا بيماراني کهکم خوني وابسته به ترانسفوزيون.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 4 روز

63 – 201

بازه سنی : از 5 روز تا 6 ماه

28 – 135

بازه سنی : از 7 ماه تا 1 سال

35 – 155

بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال

22 – 135

بازه سنی : از 13 سال تا 25 سال

40 – 155

بازه سنی : از 26 سال تا 40 سال

35 – 168

بازه سنی : از 41 سال تا 150 سال

40 – 120
بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 4 روز

63 – 201

بازه سنی : از 5 روز تا 6 ماه

28 – 135

بازه سنی : از 7 ماه تا 1 سال

35 – 155

بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال

22 – 135

بازه سنی : از 13 سال تا 25 سال

37 – 125

بازه سنی : از 26 سال تا 40 سال

23 – 134

بازه سنی : از 41 سال تا 150 سال

39 – 149
احتیاط ها

به جز در مسموميت با آهن ، در ساير موارد اندازه گيري آهن سرم بدون TIBC يا ترانسفرين از ارزش محدودي برخوردار است.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٠٠

تعرفه بخش خصوصی
١٨٩٣١٠