نام اختصاری آزمایش
Fe

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

Iron , Fe

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بهتر است حدود ۶ ساعت قبل از خوگیری رعایت شود و خونگیری قبل از ساعت ۱۰ صبح انجام شود. تا ۳ روز قبل از خونگیری آهن مصرف نشود

تفسیر بالینی
تشخيص افتراقي کم خوني به خصوص همرا با هيپوکرومي ويا MCV پايين/درصد اشباع جهت تخمين ذخاير آهن وکم خوني فقر آهن مفيدتر از آهن سرم است/ارزيابي تالاسمي وکم خوني سيدروپلاستيک/ارزيابي هموکروماتوز-ارزيابي مسموميت و overloadآهن در بيماران دياليزي يا بيماراني کهکم خوني وابسته به ترانسفوزيون.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۴ روز

۶۳ – ۲۰۱

بازه سنی : از ۵ روز تا ۶ ماه

۲۸ – ۱۳۵

بازه سنی : از ۷ ماه تا ۱ سال

۳۵ – ۱۵۵

بازه سنی : از ۲ سال تا ۱۲ سال

۲۲ – ۱۳۵

بازه سنی : از ۱۳ سال تا ۲۵ سال

۴۰ – ۱۵۵

بازه سنی : از ۲۶ سال تا ۴۰ سال

۳۵ – ۱۶۸

بازه سنی : از ۴۱ سال تا ۱۵۰ سال

۴۰ – ۱۲۰
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۴ روز

۶۳ – ۲۰۱

بازه سنی : از ۵ روز تا ۶ ماه

۲۸ – ۱۳۵

بازه سنی : از ۷ ماه تا ۱ سال

۳۵ – ۱۵۵

بازه سنی : از ۲ سال تا ۱۲ سال

۲۲ – ۱۳۵

بازه سنی : از ۱۳ سال تا ۲۵ سال

۳۷ – ۱۲۵

بازه سنی : از ۲۶ سال تا ۴۰ سال

۲۳ – ۱۳۴

بازه سنی : از ۴۱ سال تا ۱۵۰ سال

۳۹ – ۱۴۹
احتیاط ها

به جز در مسموميت با آهن ، در ساير موارد اندازه گيري آهن سرم بدون TIBC يا ترانسفرين از ارزش محدودي برخوردار است.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۱ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٠٠

تعرفه بخش خصوصی
١٨٩٣١٠