نام اختصاری آزمایش
Lactoferrin

روش اندازه گیری

Elisa

نام های دیگر

Lactoferrin (stool)

نوع نمونه

مدفوع

حجم نمونه

٤ گرم

کمترین حجم نمونه

٢ گرم

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١٤ روز

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
٣٤١١٠٠٠