نام اختصاری آزمایش
Retic

روش اندازه گیری

رنگ آمیزی

نام های دیگر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ايکتريک ، ليپيميک ، فريز ، و لخته بودن

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

۵ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
رتيکولوسيت ها گلبول هاي قرمز جواني هستند که هسته خود را از دست داده اند ولي هنوز داراي بقاياي اسيدنوکلوئيک ريبوزومي مي باشند.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

Newborn : 1.1 – 4.5
Infant : 0.5 – 3.1
Child > 6 m : 0.5 – 4.0
Adult : 0.5 – 2.0
احتیاط ها
در بيماراني که اخيرا ترانسفوزيون داشته اند ممکن است به علت رقيق شدن خون کاهش پيدا مي کند

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
۳ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٢٠٢٠

تعرفه بخش خصوصی
١٤٠١٥٠