نام اختصاری آزمایش
RF

روش اندازه گیری

Imm.turb.

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم ، پلاسما هپارينه ، پلاسما EDTA

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۰ – ۲۰
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٢٨١٠

تعرفه بخش خصوصی
١٣١١٣٠