نام اختصاری آزمایش
Roma Value

روش اندازه گیری

محاسبه ای

نام های دیگر

Roma index

نوع نمونه

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

CA125 و HE4

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Premenopausal women :
Roma value >=11.4% =high risk of finding epithelial ovarian cancer
Roma value <11.4% = low risk of finding epithelial ovarian cancer Postmenopausal women Roma value >=29.9% =high risk of finding epithelial ovarian cancer
Roma value <29.9 % = low risk of finding epithelial ovarian cancer
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
محاسبه

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی