نام اختصاری آزمایش
Selenium

روش اندازه گیری

Atomic abs

نام های دیگر

Selen-Atomic

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

٢ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
براي وضعيت فلز سديم

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

46 – 143
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ تا ١٤روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٨٠٥

تعرفه بخش خصوصی
١١٣٤١٧٠