نام اختصاری آزمایش
Selenium

روش اندازه گیری

Atomic abs

نام های دیگر

Selen-Atomic

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

٢ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
براي وضعيت فلز سديم

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۴۶ – ۱۴۳
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ تا ١٤روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٨٠٥

تعرفه بخش خصوصی
١١٣٤١٧٠