نام اختصاری آزمایش

AST

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

گلوتاميک اگزالواستيک ترانس آميناز سرم، GOT،ترانس آميناز ، SGOT

نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارينه ، CSF

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي ، استفاده از داروهاي hepatotoxic

تفسیر بالینی
سطح آن در اسيب هاي پارانشيم کبدي و در صدمات قلبي يا ماهيچه اي افزايش مي يابد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Male : <37.0 Female : <31.0
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٣٠

تعرفه بخش خصوصی
١٧٣٧٥٠