نام اختصاری آزمایش

ALT

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز، GPT، SGPT ، ترانس آميناز

نوع نمونه

سرم ،پلاسما هپارينه

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

انتقال در ٨-٢ يا فريز

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي ، استفاده از داروهاي hepatotoxic

تفسیر بالینی
افزيش اين آنزيم در موارد هپاتيت و شوک تا ١٠ برابر هم مي رسد. بيشترين مقدار اين آنزيم بطور طبيعي در کبد يافت مي شود. براي ارزيابي عملکرد کبدي است.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

Male : Up to 40
Female : Up to 32
احتیاط ها
ميزان فعاليت ALT در داخل گلبول قرمز شش برابر سرم مي باشد بنابراين نمونه هاي داراي هموليز براي ارزيابي مناسب نيستند.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٣٥

تعرفه بخش خصوصی
١٧٣٧٥٠