نام اختصاری آزمایش
SHBG

روش اندازه گیری

الکتروکمي لومينسانس – الايزا

نام های دیگر

SHBG

نوع نمونه

سرم ، پلاسما EDTA

حجم نمونه

1 میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

0.5 میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

5 روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

3 ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
اندازه گيري هاي گلوبولين هايي است که به هورمون هاي جنسي متصل مي شود. پروتئيني است که در کبد توليد مي شود.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

13.5 – 71.4
بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

19.8 – 155
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٨٣٠

تعرفه بخش خصوصی
٩١٠٦٩٠