نام اختصاری آزمایش
Na

روش اندازه گیری

ISE

نام های دیگر

Sodium

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، ادرار رندوم و ٢٤ ساعته

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۲ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
سديم مهمترين يون فعال خارج سلولي از نظر اسموتيک است. سديم کاتيون اصلي مايع خارج سلولي بوده و در نگهداري تعادل آب و فشار اسموتيک بسيار اهميت دارد. ارزيابي الکتروليت ها، تعادل اسيد و باز، تعادل آب مسمويمت با آب ، دهيدراتاسيون .

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

Infants : 132 – 147
۲ – ۱۲ m : 129 – 143
Children : 135 – 145
Adults : 135 – 145
احتیاط ها
نمونه گيري در لوله هاي نامناسب مثل لوله خاکستري ، لوله آبي روشن يا سياه، لوله بنفش و لوله سبز مي تواند منجر به خطاي پره آناليتيکال شود.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روزه

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٤٦٠

تعرفه بخش خصوصی
١٦١٤٦٠