نام اختصاری آزمایش
SG

روش اندازه گیری

نام های دیگر

نوع نمونه

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

۱۰۰۳-۱۰۳۰
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٢١٥

تعرفه بخش خصوصی
٦٠٦٦٠