نام اختصاری آزمایش
S C

روش اندازه گیری

هوازی

نام های دیگر

نوع نمونه

مدفوع

حجم نمونه

۲ گرم

کمترین حجم نمونه

۱ گرم

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

۲ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۲ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

از داروي آنتي بيوتيک استفاده نشود.

تفسیر بالینی
تشخيص باکتري هاي بيماري زا در مجاري گوشي ، بروز اسهال که بيش از چند روز ادامه داشته باشد، وجود خون يا موکوس در مدفوع.

مقادیر مرجع

احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٣ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام آزمايش قابل نگهداري نيست

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٤٠٠٥

تعرفه بخش خصوصی
٥٦٧٠٣٠