نام اختصاری آزمایش

Sweat test

روش اندازه گیری

نام های دیگر

تست عرق

نوع نمونه

Sweet

حجم نمونه

٤٠٠ميلي گرم

کمترین حجم نمونه

٢٠٠ميلي گرم

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

١ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
اندازه گيري ميزان کلر و سديم در عرق بيماران

مقادیر مرجع

احتیاط ها
١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه

٢. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت

٣. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٩٥٠

تعرفه بخش خصوصی
١٣١٤١١٠