نام اختصاری آزمایش

T٣ RU

روش اندازه گیری

CLEA

نام های دیگر

T3 Uptake

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ترجيحا ناشتا باشد

تفسیر بالینی
هدف از اين آزمايش اندازه گيري ميزان برداشت هورمون T٣ مي باشد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۲۴ – ۳۵
احتیاط ها

١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، ٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،٣. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤١٠

تعرفه بخش خصوصی
٤١٦٢٨٠