نام اختصاری آزمایش
Testosterone

روش اندازه گیری

CLEA

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۳ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۲ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بهترين زمان براي نمونه گيري بين ساعت ٦ تا ١٠ است. ناشتايي

تفسیر بالینی
اندازه گيري ميزان هورمون تستوسترون آزاد در سرم مي باشد.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۲۰-۴۹ years : 72 -853
>=۵۰ years : 129 – 767
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Ovulating : Up to 73
Postmenopausal : Up to 43
احتیاط ها
١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،٣.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
۱۰ تا ۱۴ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٥٥

تعرفه بخش خصوصی
٦٦٧١٥٠