نام اختصاری آزمایش
TG

روش اندازه گیری

CLEA

نام های دیگر

Thyroglobulin

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

سريع جداسازي بشود بين ٢٠ تا ٣٠ دقيقه. فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۳ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۲ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

اجتناب از انجام اين آزمايش پس از FNA در تيروئيد، عمل جراحي تيروئيد و درمان با راديواکتيو

تفسیر بالینی
تعيين ميزان پارامتر Thyroglobulin )TG ) در خون بيمار

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱٫۶ – ۵۹٫۹
احتیاط ها
١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه
٢. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،
٣. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٣٥

تعرفه بخش خصوصی
١٠٩٤٧١٠