نام اختصاری آزمایش
TIBC

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۲ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۱ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتایی

تفسیر بالینی
پروتئين هاي اتصالي تيروئيدي در سرم عبارتند از آلبومين ، ترانس تايرتين و مهم ترين آنها که TBG است. انديکاسيون اصلي آزمايش TBG در تشخيص فقدان ارثي TBG است.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

۲۵۰ – ۴۵۰
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٥٧٥

تعرفه بخش خصوصی
٤١٥٦٠٠