نام اختصاری آزمایش
Topiramat

روش اندازه گیری

HPLC

نام های دیگر

Topamax

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۲ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

۱ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

حجم کم نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
اندازه گیری سطح داروی Topiramate در خون

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۲ – ۲۵
احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
هر دو هفته یکبار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٨٤٠

تعرفه بخش خصوصی
١٨٧٢٢٣٠