نام اختصاری آزمایش
T-Lipid

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۱۰ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي

تفسیر بالینی
تعيين پارامتر هاي توتال ليپيد در خون بيمار

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

۴۰۰ – ۸۰۰
احتیاط ها
١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، ٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ٣.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٦٦٥

تعرفه بخش خصوصی
١٧٣٧٥٠