نام اختصاری آزمایش
T4

روش اندازه گیری

الکتروکميلومينسانس

نام های دیگر

تيروکسين

نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توجه به درمان هورموني و بارداري

تفسیر بالینی
T٤ يک تست ثانويه بوده و شايع ترين علت درخواست آن در هيپوتيروئيدي، اختلالات ژنتيکي يا اکتسابي همراه با کاهش TBG داروها و مرحله سوم تيروئيديت تحت حاد کاهش مي بايد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۵ روز

۵ – ۱۸٫۵

بازه سنی : از ۶ روز تا ۲ ماه

۵٫۴ – ۱۷

بازه سنی : از ۳ ماه تا ۱۱ ماه

۵٫۷ – ۱۶

بازه سنی : از ۱۲ ماه تا ۵ سال

۶ – ۱۴٫۷

بازه سنی : از ۶ سال تا ۱۰ سال

۶ – ۱۳٫۸

بازه سنی : از ۱۱ سال تا ۱۹ سال

۵٫۹ – ۱۳٫۲

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۱۵۰ سال

۴٫۵ – ۱۱٫۷
احتیاط ها

در تشخيص مراحل آغازين هيپرتيروئيدي يا هيپوتيروئيدي اوليه، حساسيت T٤ نسبت به TSH کمتر است.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٠٥

تعرفه بخش خصوصی
٤١٦٢٨٠