نام اختصاری آزمایش
T4

روش اندازه گیری

الکتروکميلومينسانس

نام های دیگر

تيروکسين

نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توجه به درمان هورموني و بارداري

تفسیر بالینی
T٤ يک تست ثانويه بوده و شايع ترين علت درخواست آن در هيپوتيروئيدي، اختلالات ژنتيکي يا اکتسابي همراه با کاهش TBG داروها و مرحله سوم تيروئيديت تحت حاد کاهش مي بايد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز

5 – 18.5

بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه

5.4 – 17

بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه

5.7 – 16

بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال

6 – 14.7

بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال

6 – 13.8

بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال

5.9 – 13.2

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

4.5 – 11.7
احتیاط ها

در تشخيص مراحل آغازين هيپرتيروئيدي يا هيپوتيروئيدي اوليه، حساسيت T٤ نسبت به TSH کمتر است.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٠٥

تعرفه بخش خصوصی
٤١٦٢٨٠