نام اختصاری آزمایش

Toxocara Ab

روش اندازه گیری

الایزا

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA ، پلاسماي سيتراته ، مايعات بدن ، CSF

حجم نمونه

سرم:١ميلي ليتر/ساير:٢ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر/ساير:١ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
بررسي آنتي بادي ذکر شده در سرم يا پلاسما به روش الايزا مي باشد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

< 9 : Negative
۹-۱۱ : Borderline
> 11 : Positive
احتیاط ها

١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه

٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت

٣. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱۰ الی ۱۴ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
۱۰ الی ۱۴ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٣١٠٠

تعرفه بخش خصوصی
٨٩١٩٧٠