نام اختصاری آزمایش

Toxo-M

روش اندازه گیری

کمي لومينسانس ، IFA

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارينه ، مايعات بدن ، CSF

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خواصي اشاره نشده

تفسیر بالینی
اندازه گيري Toxo,IgM در خون مي باشد .

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

< 0.5 : Negative
۰٫۵ – ۰٫۶ : Borderline
>=0.6 : Positive
احتیاط ها
١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ، ٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، ٣.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٣٠٤٥

تعرفه بخش خصوصی
٩٦٠٦٤٠