نام اختصاری آزمایش

Toxo Avid

روش اندازه گیری

CLIA

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خواصي اشاره نشده

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

RAI < 40% Low avidity Antibody
RAI 40% – 60% Equivocal range
RAI > 60 % High avidity Antibody
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
١٥٧٤٠٠٠