نام اختصاری آزمایش
T3

روش اندازه گیری

الکتروکميلومينسانس

نام های دیگر

T3

نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
تعيين ميزان پارامتر T٣ (تري يدو تيروزين )در خون بيمار بر اساس روش کمي لومينسانس مي باشد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۵ روز

۷۳ – ۲۸۸

بازه سنی : از ۶ روز تا ۲ ماه

۸۰ – ۲۷۵

بازه سنی : از ۳ ماه تا ۱۱ ماه

۸۶ – ۲۶۵

بازه سنی : از ۱۲ ماه تا ۵ سال

۹۲ – ۲۴۸

بازه سنی : از ۶ سال تا ۱۰ سال

۹۳ – ۲۳۱

بازه سنی : از ۱۱ سال تا ۱۹ سال

۹۱ – ۲۱۸

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۱۵۰ سال

۸۰ – ۲۰۰
احتیاط ها

١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،٣.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٠٠

تعرفه بخش خصوصی
٤١٦٢٨٠