نام اختصاری آزمایش
T3

روش اندازه گیری

الکتروکميلومينسانس

نام های دیگر

T3

نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

١ روز

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
تعيين ميزان پارامتر T٣ (تري يدو تيروزين )در خون بيمار بر اساس روش کمي لومينسانس مي باشد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز

73 – 288

بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه

80 – 275

بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه

86 – 265

بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال

92 – 248

بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال

93 – 231

بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال

91 – 218

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

80 – 200
احتیاط ها

١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،٣.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٠٠

تعرفه بخش خصوصی
٤١٦٢٨٠