نام اختصاری آزمایش
TSH

روش اندازه گیری

نام های دیگر

تيروتروپين

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

از داروهاي شيميايي و هورموني استفاده نشود.

تفسیر بالینی
TSH از غده هيپوفيز قدامي ترشح شده و موجب تحريک ترشح تيروکسين و تري يدوتيرونين ميشود. هيپوتيروئيدي اوليه يعني بيماري خود تيروئيد ، معمولا با پيدا کردن يک TSH افزايش يافته سرم شناسايي مي شود.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۵ روز

۰٫۷ – ۱۵٫۲

بازه سنی : از ۶ روز تا ۲ ماه

۰٫۷ – ۱۱

بازه سنی : از ۳ ماه تا ۱۱ ماه

۰٫۷ – ۸٫۴

بازه سنی : از ۱۲ ماه تا ۵ سال

۰٫۷ – ۶

بازه سنی : از ۶ سال تا ۱۰ سال

۰٫۶ – ۴٫۸

بازه سنی : از ۱۱ سال تا ۱۹ سال

۰٫۵ – ۴٫۳

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۱۵۰ سال

۰٫۳ – ۴٫۲
احتیاط ها

بسياري از داروها و بيماري ها مي توانند سطح سرمي TSH را تغيير دهند در نتيجه مقادير بايد هنگامي که فرد از نظر باليني پايدار بود و بيماري حاد يا بحراني ندارد به دست آيند.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤١٥

تعرفه بخش خصوصی
٥٣٥٩١٠