نام اختصاری آزمایش
TSH

روش اندازه گیری

نام های دیگر

تيروتروپين

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

از داروهاي شيميايي و هورموني استفاده نشود.

تفسیر بالینی
TSH از غده هيپوفيز قدامي ترشح شده و موجب تحريک ترشح تيروکسين و تري يدوتيرونين ميشود. هيپوتيروئيدي اوليه يعني بيماري خود تيروئيد ، معمولا با پيدا کردن يک TSH افزايش يافته سرم شناسايي مي شود.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز

0.7 – 15.2

بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه

0.7 – 11

بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه

0.7 – 8.4

بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال

0.7 – 6

بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال

0.6 – 4.8

بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال

0.5 – 4.3

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

0.3 – 4.2
احتیاط ها

بسياري از داروها و بيماري ها مي توانند سطح سرمي TSH را تغيير دهند در نتيجه مقادير بايد هنگامي که فرد از نظر باليني پايدار بود و بيماري حاد يا بحراني ندارد به دست آيند.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٤١٥

تعرفه بخش خصوصی
٥٣٥٩١٠