نام اختصاری آزمایش

UBT

روش اندازه گیری

نام های دیگر

Urea Breath Test/Diagnostic

نوع نمونه

بازدم تنفسي

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

از آب کردن مجدد خودداري شود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار، شرح حال بيمار

معیار رد نمونه

هموليز، ليپميک، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

کارت تنفسي داخل پاکت کاغذي تا ٢ هفته در دماي محيط قابل نگهداري است.

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

شرايط لازم جهت ازمون UBT

تفسیر بالینی

تشخيص کلونيزاسيون h.pylory در معده/نشانگرحساس براي قلع و قمع شدن باکتري ٤ تا ٦ هفته بعد از درمان مناسب/تست انتخابي جهت تاييد عفونت h.pylory

مقادیر مرجع

احتیاط ها
نتايج مثبت کاذب در بچه هاي زير ٦ سال تا ١٢% موارد روي مي دهد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی

٢٦٦٠٠٠٠