نام اختصاری آزمایش

Urea

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

نيتروژن اوره خون، BUN (مقدار BUN از روی اوره محاسبه می شود)

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، ادرار ٢٤ ساعته و رتدوم

حجم نمونه

٠.٦ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٣ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

از آب کردن مجدد خودداري شود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز، ليپميک، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

داروي نفروتوکسيک مصرف نشود.

تفسیر بالینی

مقدار اوره براي تعيين کارکرد کليه بخصوص همراه با کراتينين سرم بکار مي رود. افزايش اوره در بيماري هاي حاد و مزمن کليوي اتفاق مي افتد. تعيين سطح اوره براي پيگيري هموليز و ساير درمان ها مفيد است.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۲ ماه

۱۷ – ۴۳

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۳ سال

۱۱ – ۳۶

بازه سنی : از ۴ سال تا ۱۳ سال

۱۵ – ۳۶

بازه سنی : از ۱۴ سال تا ۲۱ سال

۱۸ – ۴۵

بازه سنی : از ۲۲ سال تا ۵۲ سال

۱۹ – ۴۴

بازه سنی : از ۵۳ سال تا ۱۵۰ سال

۱۸ – ۵۵
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۲ ماه

۱۷ – ۴۳

بازه سنی : از ۱۳ ماه تا ۳ سال

۱۱ – ۳۶

بازه سنی : از ۴ سال تا ۱۳ سال

۱۵ – ۳۶

بازه سنی : از ۱۴ سال تا ۱۹ سال

۱۸ – ۴۵

بازه سنی : از ۲۰ سال تا ۵۰ سال

۱۵ – ۴۰

بازه سنی : از ۵۱ سال تا ۱۵۰ سال

۲۱ – ۴۳
احتیاط ها
معمولا براي کارکرد گلومرولي کراتي نين اختصاصي تر است ولي ممکن است در ابتداي بعضي انواع بيماري هاي کليوي حساسيت کمتري داشته باشد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠٠٤١٥

تعرفه بخش خصوصی

١١٥٥٧٠